Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
VH Advocatuur & Mediation: de eenmanszaak VH Advocatuur & Mediation gevestigd te Heerhugowaard, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 86181645.

Cliënt: de opdrachtgever ofwel iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht van wie VH Advocatuur & Mediation waaronder de bij het kantoor werkzame personen diensten verricht, dan wel met wie VH Advocatuur & Mediation een overeenkomst aangaat of met wie VH Advocatuur & Mediation in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.  

Artikel 2: Toepasselijkheid en publicatie
De algemene voorwaarden zijn integraal gepubliceerd op de website van VH Advocatuur & Mediation: www.vhadvocatuur-mediation.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen VH Advocatuur & Mediation en de cliënt. Ook op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten zijn deze voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten. De onderhavige voorwaarden kunnen in de loop der tijd worden aangepast. Op een eenmaal gesloten overeenkomst van opdracht blijven echter van toepassing de voorwaarden, zoals die golden ten tijde van de aanvaarding van de opdracht door VH Advocatuur & Mediation.

Artikel 3: Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht komt tot stand zodra VH Advocatuur & Mediation een opdracht van de cliënt schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de opdracht te geven. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens VH Advocatuur & Mediation ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan VH Advocatuur & Mediation verbonden persoon wordt uitgevoerd. De werking/toepasselijkheid van de artikelen 6:6 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 alsook 7:409 BW van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Een exemplaar van deze voorwaarden zal worden overhandigd of toegezonden. Ook zal in voorkomende gevallen volstaan worden met een verwijzing naar de website van VH Advocatuur & Mediation.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de inhoud van deze voorwaarden dan dient de cliënt dat duidelijk kenbaar te maken. In goed overleg zal onderzocht worden of het mogelijk is bij de uitvoering van de betreffende opdracht af te wijken van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald. Voor zover de cliënt een aanbod van VH Advocatuur & Mediation aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van VH Advocatuur & Mediation.

De door VH Advocatuur & Mediation te verrichten diensten zijn onder de huidige wet en regelgeving inspanningsverplichtingen; nimmer kan of zal resultaat gegarandeerd worden. 

Met VH Advocatuur & Mediation – in het kader van verstrekte opdrachten – overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen. Bij de uitvoering van de opdracht zal VH Advocatuur & Mediation zich naar beste vermogen inspannen. De advocaat, die de opdracht heeft verkregen, zal die opdracht zelf in hoofdzaak uitvoeren, waarbij hij of zij evenwel gerechtigd is zich te laten assisteren of zich in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte, overmacht, andere geplande zittingen dan wel overige redenen waarom de door de cliënt ingeschakelde advocaat afwezig is) te laten vervangen. 

Hoewel een cliënt met betrekking tot een bepaalde opdracht in vele gevallen contact zal hebben met slechts één advocaat verbonden aan VH Advocatuur & Mediation wordt een overeenkomst van opdracht niet met de betreffende advocaat gesloten, maar uitsluitend met – de eenmanszaak- VH Advocatuur & Mediation.

De cliënt dient zelf zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, tijdig de gewenste informatie te verschaffen en in te staan voor de juistheid van die informatie. Indien de cliënt niet aan deze verplichtingen voldoet, zijn de gevolgen van dit nalaten niet voor rekening van VH Advocatuur & Mediation.

De cliënt aanvaardt het gegeven dat bij de uitvoering van de opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijke voorschriften voor advocaten door VH Advocatuur & Mediation worden gerespecteerd en in acht worden genomen.

VH Advocatuur & Mediation is gerechtigd verleende opdrachten in voorkomende gevallen door derden te laten uitvoeren, zoals deurwaarders, notarissen en accountants. Bij het inschakelen van derden zal VH Advocatuur & Mediation de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VH Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan VH Advocatuur & Mediation houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden

Niets van de door het kantoor verstrekte en op schrift gestelde adviezen, contracten of andere documenten, mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VH Advocatuur & Mediation, tenzij verveelvoudiging, opslag en/of openbaarmaking uitsluitend strekt ten behoeve van het gebruik daarvan door uitsluitend de cliënt.

Artikel 4: Toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
VH Advocatuur & Mediation is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

VH Advocatuur & Mediation is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.

Artikel 5: Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)
Indien er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt daarover informatie verstrekt. Zolang er geen zekerheid is of de cliënt voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, staat het VH Advocatuur & Mediation vrij de cliënt een in redelijkheid te bepalen voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal worden terugbetaald, zodra een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand is afgegeven.  

In geval van gefinancierde rechtshulp zal de door VH Advocatuur & Mediation verrichte werkzaamheden overeenkomstig voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Voor rekening van de cliënt blijven:

  • de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage:

  • de (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierecht, kosten van derden (bijvoorbeeld deurwaarderskosten) en andere rechtstreeks aan VH Advocatuur & Mediation in rekening gebrachte kosten;

  • de eventueel door cliënt verschuldigde bijdrage in de (proces)kosten van de wederpartij. 

VH Advocatuur & Mediation brengt ter zake van de eigen bijdrage en verschotten een voorschot in rekening. De eigen bijdrage dient voldaan te zijn, alvorens de werkzaamheden worden aangevangen, tenzij anders overeengekomen.

Het is VH Advocatuur & Mediation geoorloofd bij bepaalde opdrachten de cliënt vooraf kenbaar te maken dat de betreffende opdracht niet zal worden uitgevoerd op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval staat het de cliënt vrij alsnog zijn opdracht in te trekken. 

De cliënt, die in aanmerking is gekomen voor gefinancierde rechtsbijstand en aan wie door de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten toevoeging is afgegeven, dient er rekening mee te houden dat die toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken. In vrijwel alle gevallen wordt aan het einde van de zaak immers door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld, of de cliënt op grond van het financiële resultaat in de zaak alsnog in staat is zelf de (advocaat)kosten te betalen. In geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt aan de cliënt met terugwerkende kracht het honorarium gedeclareerd overeenkomstig het in artikel 5 en 6 bepaalde omtrent het in rekening brengen van het honorarium en eventuele verdere kosten. In het geval de cliënt bezwaar wenst aan te tekenen tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand dient de cliënt daarvoor zelf zorg te dragen. De verantwoordelijkheid omtrent de bezwaarprocedure ligt bij cliënt. 

Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – uitgangspunten wordt verwezen naar:  www.rvr.org

Artikel 6: Declaraties en betalingen
Gegeven opdrachten worden door VH Advocatuur & Mediation uitgevoerd op basis van geïnvesteerde tijd en gemaakte kosten. Het te hanteren uurtarief wordt vooraf kenbaar gemaakt en is exclusief BTW en te maken kosten (bijvoorbeeld reiskosten). Elke verandering van de factoren die op de prijs van VH Advocatuur & Mediation van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan VH Advocatuur & Mediation doorberekenen aan de cliënt. VH Advocatuur & Mediation heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder worden toegepast dan twee weken na mededeling aan de cliënt. 

Tenzij anders overeengekomen zal de declaratie worden samengesteld aan de hand van de geïnvesteerde tijd vermenigvuldigd met het uurtarief (en een eventuele nader overeen te komen verhogende of verlagende factor), vermeerderd met BTW en gemaakte kosten. De tijd die wordt besteed aan de door VH Advocatuur & Mediation er uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden, zal worden geadministreerd en in rekening gebracht onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting.

In bijzondere gevallen kan met VH Advocatuur & Mediation vooraf een vast honorarium worden overeengekomen; een en ander wordt altijd schriftelijk bevestigd met vermelding van de voorwaarden waaronder de afspraak geschiedt. De afspraak geldt altijd slechts voor één procedure. Hoger beroep is een nieuwe procedure en valt niet onder de eerst gemaakte afspraak (hiervoor zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden).  

Naast het uurtarief kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Dit kunnen zijn griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, maar ook kosten van vertaling van bepaalde processtukken in een buitenlandse taal, kosten van deskundigen en zo meer. 

VH Advocatuur & Mediation is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, alvorens de werkzaamheden te beginnen of voort te zetten. VH Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet beginnen of voortzetten van de werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eind – en/of tussenafrekening van de opdracht.

Declaraties van VH Advocatuur & Mediation dienen binnen 14 dagen na verzending per bank te worden voldaan. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Vindt de betaling niet plaats binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd ex art. 6:119 BW of, bij een handelsovereenkomst ex art. 6:119a BW. Het kantoor is gerechtigd deze kosten in rekening te brengen bij de cliënt. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt na het verstrijken van de betalingstermijn, niet volledig heeft betaald, dient de cliënt alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. 

Indien betaling van een declaratie uitblijft, is VH Advocatuur & Mediation gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op basis van de gegeven opdracht op te schorten, waarbij de door advocaten te hanteren gedragsregels in acht zullen worden genomen.

Artikel 7: Kostenveroordelingen
Bij de overwegingen van cliënt om VH Advocatuur & Mediation opdracht te geven een procedure aanhangig te maken, dient altijd mede overwogen te worden de mogelijkheid dat bij een voor cliënt ongunstige of afwijzende beslissing door de rechtsprekende instantie een kostenveroordeling kan worden uitgesproken ten laste van de cliënt. Cliënt wordt daarom uitgenodigd om altijd – voordat opdracht wordt gegeven een procedure aanhangig te maken – dit aspect met VH Advocatuur & Mediation te bespreken. Ook indien een cliënt in het gelijk wordt gesteld door de rechtsprekende instantie en ten laste van wederpartij een kostenveroordeling is uitgesproken, dient cliënt zich te realiseren dat die kostenveroordeling niet kostendekkend is (gerechtelijke instanties hanteren hierbij zogeheten standaard/liquidatietarieven). Per saldo zal de cliënt derhalve kosten hebben; verhaal van die totale kosten op wederpartij is eigenlijk altijd – uitzonderingen daargelaten – uitgesloten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
VH Advocatuur & Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een aansprakelijkheidsverzekeraar. De betreffende verzekering voldoet aan alle door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van VH Advocatuur & Mediation komt. 

Nimmer zal de cliënt VH Advocatuur & Mediation, bij haar in dienst zijnde advocaten, medewerkers of personeelsleden aansprakelijk kunnen houden voor de mogelijke te lage dekking van de aansprakelijkheidspolis. De onderhavige exoneratie geldt niet alleen voor directe schade maar ook voor een mogelijke compensatie van schade uit anderen hoofde.

Indien in een bepaald geval de aansprakelijkheidsverzekeraar ondanks aansprakelijkheid van VH Advocatuur & Mediation geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van VH Advocatuur & Mediation in alle gevallen beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,–.

Alle aanspraken van cliënten vervallen, indien zij niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij VH Advocatuur & Mediation binnen zes maanden nadat de cliënt bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop de cliënt zijn aanspraak baseert. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

Artikel 9: Einde opdracht en bewaartermijn dossier
De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke opzegging beëindigen. VH Advocatuur & Mediation heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, evenwel met inachtneming van een zodanige termijn en op een zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.   

Na beëindiging van een opdracht is de cliënt bevoegd de afgegeven stukken en overige van belang zijnde stukken op te vragen. In principe wordt het volledige dossier gedurende zeven jaren na de beëindiging van de werkzaamheden van VH Advocatuur & Mediation bewaard. Na het verstrijken van deze jaren heeft men zijn recht de stukken op te vragen prijsgegeven en mag het dossier worden vernietigd. 

Artikel 10: Risico van opslag
Eventuele beschadiging of verlies van bij VH Advocatuur & Mediation of derden opgeslagen informatie van de cliënt is voor rekening en risico van de cliënt, tenzij VH Advocatuur & Mediation aantoonbaar tekort is geschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. Het is VH Advocatuur & Mediation toegestaan de toevertrouwde informatie op te slaan onder gebruikmaking van geautomatiseerde systemen. VH Advocatuur & Mediation wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de aanspraken van derden ter zake. 

Artikel 11: Geschillen/klachtenregeling

VH Advocatuur & Mediation beschikt over een interne klachtenprocedure, hetwelk te raadplegen is via de website. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan Nederlandse rechter worden voorgelegd. De rechtsverhouding tussen partijen is immers onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle geschillen tussen partijen uitsluitend de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij VH Advocatuur & Mediation als dagvaardende of verzoekende partij kiest voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegd is. 

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's