Alimentatie

Kinderalimentatie

Als ouder bent u verplicht om bij te dragen in de kosten van uw kinderen. Deze verplichting heeft u tot de kinderen 21 jaar oud zijn. De te betalen kinderbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. De hoogte van de te betalen bijdrage is afhankelijk van het inkomen tijdens het huwelijk of de samenleving, van hetgeen de kinderen nodig hebben en welk bedrag een ouder kan betalen. Er wordt aldus gekeken naar de behoefte van het kind/de kinderen alsmede naar de draagkracht van de ouders. Het maken van een alimentatieberekening is maatwerk. Laat u dus niet misleiden door een ‘eenvoudig/goedkope’ berekening die via internet te raadplegen is. U loopt dan immers het risico dat een verkeerd bedrag wordt afgesproken en betaald. Het is daarom raadzaam om u tot een advocaat te wenden die, aan de hand van de verkregen financiële stukken, een alimentatieberekening kan opstellen. Als ouders samen geen overeenstemming kunnen bereiken over de te betalen alimentatie, kan de rechter worden verzocht om een bijdrage te bepalen. Het is ook mogelijk om – wanneer er reeds een bijdrage is bepaald en er bijvoorbeeld sprake is van gewijzigde omstandigheden- een verzoek in te dienen om de alimentatie te laten wijzigen. VH Advocatuur & Mediation kan u begeleiden wanneer u te maken krijgt met kwesties rondom kinderalimentatie. 

Partneralimentatie

Wanneer sprake is geweest van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan het zijn dat er partneralimentatie moet worden betaald. Het berekenen van partneralimentatie is eveneens maatwerk en afhankelijk van verschillende factoren. Zo dient gekeken te worden naar wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (behoefte), of de alimentatiegerechtigde niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien (behoeftigheid) en wat de alimentatieplichtige kan betalen (draagkracht). De behoefte wordt over het algemeen bepaald aan de hand van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk, de uitgaven tijdens het huwelijk en de mate van welstand waarin partijen tijdens het huwelijk hebben geleefd. Bij behoeftigheid gaat het met name om het inkomen dat de onderhoudsgerechtigde verwerft of in redelijkheid zou kunnen verwerven. De draagkracht wordt berekend aan de hand van onder meer de inkomsten en uitgaven. Ook dient rekening te worden gehouden met eventuele onderhoudsverplichtingen van de nog minderjarige kinderen. 

Per 1 januari 2020 is de wettelijke termijn van partneralimentatie gewijzigd. De alimentatietermijn is verkort van 12 jaar tot maximaal vijf jaar met een aantal uitzonderingen:

  • Als er kinderen onder de twaalf jaar zijn, eindigt de verplichting tot partneralimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind twaalf jaar is;

  • Als echtgenoten langer dan vijftien jaar zijn gehuwd, en degene die recht heeft op partneralimentatie binnen tien jaren de AOW-leeftijd zal  bereiken, dan eindigt de verplichting niet eerder dan dat die leeftijd bereikt is;

  • Als echtgenoten langer dan vijftien jaar zijn gehuwd en degene die recht heeft op partneralimentatie op of voor 1 januari 1970 is geboren,  dan wordt de maximale termijn tien jaar. 

Net als bij het oude regeling kunt u bij de echtscheiding overeenkomen dat u beiden geen aanspraak wenst te maken op het ontvangen van partneralimentatie en net als bij de oude regeling geldt nog steeds dat de alimentatieverplichting vervalt indien de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een nieuwe partner als waren zij gehuwd (artikel 1:160 BW).

Wilt u meer weten over de nieuwe regels omtrent partneralimentatie of heeft u andere vraag over een alimentatiekwestie? Neem dan contact op met de advocaat of mediator voor een gratis kennismakingsgesprek.
Dit kan via onderstaande buttons.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's