Privacy beleid

VH Advocatuur & Mediation acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De van u verkregen persoonsgegevens worden daarom altijd strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy beleid wordt onder meer beschreven welke gegevens er worden verzameld, hoe deze gegevens worden beschermd, hoe lang de gegevens worden bewaard en welke rechten u heeft. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
VH Advocatuur & Mediation verwerkt alle gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de juridische dienstverlening, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact en de gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie. VH Advocatuur & Mediation verwerkt in ieder geval de navolgende persoonsgegevens: 

 • NAW gegevens

 • Geslacht

 • E-mail adres

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • BSN

 • Telefoonnummer

Bij sollicitaties worden eveneens de navolgende gegevens verwerkt:

 • Curriculum vitae

 • Motivatiebrief

 • Eventuele stagebeoordelingen  

 • Cijferlijst

Doeleinden

VH Advocatuur & Mediation verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten;

 • Het innen van declaraties;

 • Het adviseren, bemiddelen en verwijzen van cliënten;

 • Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;

 • Aanleveren van de nieuwbrief en andere (vakinhoudelijke) informatie (indien aangemeld);

 • Marketing- en communicatie activiteiten;

 • Werving en selectie, waaronder sollicitaties.

Als een cliënt een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is; althans daar zal naar gestreefd worden (omdat het moment, dat de noodzaak vervalt, niet altijd eenvoudig zal zijn te bepalen).

Grondslag verwerking persoonsgegevens
VH Advocatuur & Mediation verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Wettelijke verplichting

 • Uw toestemming (welke u te allen tijde zou kunnen intrekken) 

 • Ter uitvoering van een overeenkomst 

 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

VH Advocatuur & Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als een derde moet worden ingeschakeld voor de uitvoering van (delen van) diensten, als VH Advocatuur & Mediation daartoe op grond van wet-en regelgeving verplicht is, indien dit noodzakelijk is in verband met de dienstverlening of ter bescherming van eigen rechten. Uw persoonsgegevens zouden bijvoorbeeld gedeeld kunnen worden in het geval – ter uitvoering van de aan VH Advocatuur & Mediation opdracht- een deurwaarder moet worden ingeschakeld. Uw persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt voor marketingdoeleinden, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven.

Beveiliging/bescherming persoonsgegevens
VH Advocatuur & Mediation heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegeven te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met de website van VH Advocatuur & Mediation zijn verbonden. VH Advocatuur & Mediation kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Berichten, die per e-mail aan VH Advocatuur & Mediation worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. VH Advocatuur & Mediation kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren. In het geval VH Advocatuur & Mediation gebruik maakt van diensten van derden, dan zal VH Advocatuur & Mediation in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over de beveiligingsmatregelen. 

Bewaartermijn
VH Advocatuur & Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor haar doeleinden van gegevensverwerking, dan wel op grond van de wet- en regelgeving vereist is. Gesloten zaken worden maximaal zeven jaar in het archief bewaard, zodat daarin voorkomende persoonsgegevens dus ook maximaal gedurende die termijn bewaard blijven. 

Privacy rechten van betrokkenen
De betrokkene heeft het recht op informatie, inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, het recht van verzet, het recht van dataportabiliteit, het recht op vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens en het recht om de eerder gegeven toestemming in te trekken. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar info@vha-m.nl. Als u van mening bent dat er door VH Advocatuur & Mediation een inbreuk wordt gemaakt op uw rechten op grond van de privacyregelgeving, verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@vha-m.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw bericht een reactie. 

Gebruik social media
Cliënten of geïnteresseerden kunnen berichten van onze website doorsturen via de sociale netwerken waaronder – zonder uitputtend te kunnen zijn – LinkedIn, Facebook, Twitter of Google+.

De verzending van die berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf. Deze codes bevatten cookies. VH Advocatuur & Mediation heeft geen invloed op de verwerking van die gegevens door deze sociale netwerken. VH Advocatuur & Mediation verwijst u naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook, Twitter en van Google+.

Cookies
VH Advocatuur & Mediation maakt gebruik van cookies om een beeld te krijgen van de bezoekersstroom op de website van VH Advocatuur & Mediation. Google Analytics plaatst cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen verzamelen. Hiervoor is geen toestemming van u nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt de cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Aanpassen privacyverklaring
VH Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom voor cliënten of ander bezoekers aan te bevelen om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Vragen en opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy beleid kunt u eveneens contact opnemen met info@vha-m.nl

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's