Disclaimer

De informatie op deze website dient slechts ter algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Juridisch advies geeft VH Advocatuur & Mediation uitsluitend op basis van rechtstreeks contact.

Door de ontvangst van deze algemene informatie ontstaat geen relatie van welke aard dan ook tussen de ontvanger en VH Advocatuur & Mediation. De door VH Advocatuur & Mediation op deze website verstrekte informatie is derhalve geen aanbod of dienst.

Ondanks de constante zorg en aandacht die VH Advocatuur & Mediation besteedt aan de samenstelling en inhoud van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of inmiddels achterhaald is. VH Advocatuur & Mediation kan niet garanderen dat de informatie op deze website vrij is van virussen of andere schadelijke computerprogrammatuur en eventuele verschrijvingen. VH Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de daaraan ontleende informatie.

Berichten, die per e-mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. VH Advocatuur & Mediation kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren. 

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij VH Advocatuur & Mediation. VH Advocatuur & Mediation behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Het kopiëren, openbaar maken en/of wijzigen van (onderdelen van) de website vereist de toestemming van VH Advocatuur & Mediation. Het is nimmer toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te verveelvoudigen, of te reproduceren, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. U bent dan ook verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit deze website verzendt.

Deze website bevat mogelijke links naar andere websites, waaronder websites die niet door VH Advocatuur & Mediation worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. VH Advocatuur & Mediation heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten. VH Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.i.

Image
Image

VH ADVOCATUUR & MEDIATION
Beukenlaan 23-024
1701 DA HEERHUGOWAARD

INFO@VHA-M.NL   072 - 2029152

Onze diensten bieden wij ook aan in omliggende regio's